Tuesday, January 20, 2015

Rätt av fem LO-förbund att nu kräva ökade framtidsinvesteringar

Häromdagen kom på DN debatt åter frågan upp om att det nu är dags att överge det så kallade överskottsmålet i våra offentliga finanser. Denna gång var det förbundsordförandena i de samverkande LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko som framförde kravet om att statens överskottsmål nu borde överges för att lämna mera utrymme för nödvändiga framtidsinvesteringar i bostadsbyggande och transportnätets infrastruktur. Ett högst rimligt och i nuläget motiverat krav tycker allt fler. Varför? Jo för att det skulle öppna möjligheter för tillväxtfrämjande investeringar på närmare 30 miljarder kronor årligen som kommer att behöva göras de närmaste tio åren. Ty redan nu vet vi att betydligt fler bostäder behöver byggas och äldre bostäder renoveras i bostadsnödens Sverige. Känt och väldokumenterat är också att vår transportapparat inte håller måttet och att vi skulle behöva göra rejäla upprustningar samt satsa betydligt med även på underhållet av våra vägar och järnvägar än som fallet är i nuläget. Något som i sin tur skulle Sverige bättre rustat för växande framtida behov än som nu sker. Att överge det 1-procentiga överskottsmålet i våra offentliga finanser till förmån för ett balansmål är något som även många ledande ekonomer och tunga opinionsbildare tidigare också framfört som både sakligt motiverat och för att den vägen möjliggöra fler framtidsinvesteringar. Att nu också ett fem LO-förbundsbaser så gör på Dagens nyheters debattsida (19/1-15) så gör är både rätt och rimmar dessutom väl med de mer ekonomiskt aktiva politiska rekommendationer som även LO-ekonomerna tidigare fört fram i sina rapporter och på olika seminarier det senaste halvåret. Fakta är ju dessutom att Sverige har en i förhållande till vårt lands samlade ekonomi en synnerligen låg statsskuld; knappa 38 proc. av BNP mot t ex över 77 procent för det ekonomiskt starka Tyskland. Svenska statens samlade förmögenhet är också väsentligt större än skulderna. Så utrymmet är gott nu att i nuvarande 0-räntemiljö låna upp mer kapital för angelägna framtidsinvesteringar i ökad bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar. Detta särskilt som vi ju också har en fortsatt hög arbetslöshet och behöver få mera fart på hjulen och sätta fler i arbetet. Just nu arbetar Sverige betydligt under sin ekonomiska och jobbmässiga förmåga. Faktum är också att Sverige nu och sedan ett antal år tillbaka har på tok för låga – för framtida behov osunt låga - investeringar i vår fysiska infrastruktur. Den som någon gång då och då t ex åker tåg behöver heller inte tveka om att investeringarna och underhållet av vår järnväg har oacceptabla brister. Industrins godstransportansvariga klagar också ofta med rätta på deras produkter inte når kunderna på utlovad tid. Och i landets tillväxtregioner råder skriande brist på bostäder som är möjliga för vanliga löntagare och högskolestuderande att efterfråga. Konsekvenserna av dessa i runda slängar så där 28-30 miljarder kr årligen för låga investeringarna blir att vår samlade ekonomiska tillväxt hålls tillbaka, arbetslösheten är högre än den borde/kunde vara och det i sin tur gör att vi får lägre, årliga skatteinkomster. Och följden av det blir i nästa led att också resurserna till vård, skola och omsorg blir lägre än vad de hade behövt vara. Så klokskapen nu borde bli att även våra politiska beslutsfattare i regering och riksdag nu vågar riva av plåstret och säga vi kan och borde låna lite mer för framtidsinvesteringar och lägga fast att det räcker med att ha ett balansmål för våra offentliga finanser över en konjunkturcykel. Att ligga kvar med ett överskottsmål på en procent är i nuläget överambitiöst och hammar tillväxten, investeringarna och kampen mot arbetslösheten.Särskilt som Socialdemokraterna ju har som mål att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Det är dags att sätta lite mera fart på Sverige nu! Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (Publicerad i bl a LT i Jämtland 26/1-15 m fl)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home