Tuesday, May 21, 2013

Kiruna kommun och LKAB rustar för en tryggare framtid

Om världens största underjordsgruva för järnmalm som har fått en ny nivå i Kirunagruvan: Det statliga, mycket lönsamma järnmalmsbolaget LKAB i norra Sverige i Kiruna (den rikaste och största fyndigheten) och Malmberget är sedan många år EU-Europas egen “hemmagruva” för högkaratig järnmalmspellets för stålindustrin. Ungefär 90 procent av årsproduktion går på export till Europa och resten till Kina och andra delar av världen. Järnmalm i större skala har man brutit i LKABs huvudgruva Kirunavaara ända sedan år 1899 när järnvägen (Malmbanan) blev klar. Fram till 1950-talet bröts malmen i dagbrott men sedan dess bryts den högklassiga järnmalmen på allt djupare nivåer under jord. Allt sedan 1995/97 har huvudnivån för järnmalmsproduktionen legat på 1 045 metersnivå. Men nu är nästa, nya huvudnivå invigd och ligger på 1 365 meters nivå och det är den sjunde nivån (275 m, 320 m, 420 m, 540 m, 775 m och 1075 m) sedan gruvproduktionens start för 114 år sedan. Den här nya huvudnivån är den största investeringen i statliga gruvjätten LKABs historia. Totalt 12,4 miljarder kronor – 1,44 miljarder euro – har investerats i den här nya huvudnivån som säkrar jobben och efterfrågan på LKABs hett efterfrågade järnmalm till sannolikt fortsatt goda tonpriser de kommande 20 åren och höja årsproduktionen från nuvarande 28-29 miljoner ton till 35 miljoner ton råmalm som i kulsinterverken sedan vidareförädlas till olivininblandade pelletskulor (med stora energivinster i stålverken) innan de går på export via utskeppningshamnen i norska Narvik. Under de närmaste tio åren kommer man att under nuvarande Kiruna stad – vars centrum med berömd kyrka och stadshus och annat kommer att flyttas till ett nyuppförts centrum (2014-2020) - borra upp malmkroppen under den nya huvudnivån för att senast 2025 sedan fatta beslut om man ska gå vidare med ytterligare en huvudnivå. Den nya huvudnivån måste sedan stå klar år 2033. Den samlade fyndigheten under nuvarande Kiruna stad (med ca 18 000 inv. boende i centralorten och ytterligare 5 000 i kommunen i stort) är så stor att den beräknas räcka ytterligare minst 50 år till och är så lönsam att den väl motiverar en omfattande och dyr stadscentrumflytt med byggande av nytt centrum, nytt stadshus, nermontering och sedan återuppförande av värdefulla kulturbyggnaden som den ståtliga, prisade kyrkan och samt en hel del nytt bostadsbyggande till en trolig, samlad kostnad på åtminstone 15-20 miljarder kr (1,75 – 2,3 miljarder euro). En summa som i allt väsentligt staten (främst gruvbolaget, enligt minerallagens krav, men också statliga trafik- och fastighetsverk m m) kommer att få stå för. Detta då utöver de rekordinvesteringar som gruvbolaget LKAB gör i sina nya huvudnivåer och olika tekniska förbättringar. Årsproduktionen på 35 miljoner ton högvärdig järnmalm/pellets kommer att betala alla dessa miljardinvesteringar och ändå – som hittills – ge goda, årliga miljardvinster till LKAB och ägaren staten. Och i det ingår då också de stora kostnader för LKAB ovan jord som följer av att betydande delar av Kiruna måste flytta på grund av att gruvbrytningen deformerar marken under nuvarande stadscentrum. Järnvägen ovan jord på Malmbanan har redan dragits om och inom ett till två år måste nuvarande stadshus tömmas och ersättas av ett nytt i blivande nya Kiruna centrum. En ny järnvägsstation/resecentrum behöver också vara på plats inom så där ett år. Och på nya huvudnivån under jord har redan tolv kilometer järnväg lagts ut och när hela den utbyggnaden är klar blir det Nordens djupaste, tyngsta och mest trafikerade järnväg. Sju tågset med 21 vagnar i varje set ska tillsammans göra 180 turer varje dag. Det blir rena pendeltågstrafiken med järnmalmståg. På den nya järnvägen här nere – och med bredare spårvidd – kommer malmvagnarna att vara tyngre lastade, 34 ton mot 30 ton i nuvarande vagnar. Tågen – järnvägen under jord är helautomatiserad – får också en ökad hastighet från 36 till 61 kilometer i timmen. Så där kommer det att köras nästan dubbelt så mycket tonnage på ett år som på malmbanan till Narvik. LKAB räknar med att nya huvudnivåinvesteringen på 12,4 miljarder kr är återbetald på 0,7 år. Något som visar hur lönsam den här investeringen är för gruvbolaget. När den nya gruvnivån på 1 365 meters nivån är fullt utbyggd blir det arbetsplats för mellan 100 och 150 personer fördelade på flera olika skift. Under arbetet med att anlägga den nya nivån – då bl a 4,3 miljoner kubikmeter berg, motsvarande drygt sju Globen-arenor (där Sverige den 19 maj vann hockey-VM-guld), har tagits ut för att skapa den nya huvudnivån – har sammanlagt över 1 000 personer varit sysselsatta. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home