Sunday, June 29, 2008

Ny EG-dom tillåter lönedumpning

(I Gotlands tidningar den 30 juni och 11 juli 2008, m fl)

Ny EG-dom tillåter låglönedumpning

Ett av EU:s verkliga kärnländer, lilla Luxemburg, har för långtgående regler för arbetstagarskydd och detta strider mot gemenskapsrätten. Det anser EG-domstolen, föga överraskande, i ett nytt "Lavalmål", som ger EU-kommissionen rätt på alla punkter i tvisten mot Luxemburg (Mål C-319/06).

Luxemburg har, enligt EG-domstolen, brutit mot utstationeringsdirektivet och mot principerna om fri rörlighet för tjänster. Precis innan midsommarhelgen kom detta nya utslag från EG-domstolen, som befäster den linje som domstolen tidigare tagit i Viking-, Laval- och Rüffertmålen.

Inte mer än minimilön
Domen innebär vidare ett ifrågasättande av Luxemburgs system med indexerade löner.

- Det är den fjärde domen i raden efter Laval, Viking och Rüffert, som EG-domstolen tar ställning för fri rörlighet på bekostnad av skydd för arbetstagare, säger Per Bardh, nyvald avtalssekretare i LO.

- Domstolen understryker ännu en gång att värdlandet inte kan kräva mer än minimilön, vilket gör att utstationerad arbetskraft diskrimineras, säger svenska EU-parlamentariker i s-gruppen i Bryssel.

Domen visar att det är dags att se över utstationeringsdirektivet och att vi med denna översyn ser till att den balans mellan arbetstagarnas rättigheter och den fria rörligheten för tjänster, som eftersträvades då direktivet utformades, återupprättas.

Målet gäller en anmälan, som EU kommissionen gjort mot Luxemburg. Kommissionen anser att Luxemburg har införlivat utstationeringsdirektivet på ett felaktigt sätt.

Kommissionen anser också att Luxemburg med hänvisning till så kallad ordre public (nationell rättsordning) ställt krav på tjänsteutförare, som går utöver de krav som finns i utstationeringsdirektivet. Kommissionen anser att enskilda medlemsstater inte ensidigt får bestämma innebörden av begreppet ordre public.

Fri rörlighet för tjänster
Domstolen säger i sin dom att Luxemburg har brutit mot utstationeringsdirektivet och mot artikel 49 och 50 i fördraget (fri rörlighet för tjänster). När det gäller Luxemburgs huvudargument, hänvisning till ordre public säger domstolen i sin dom bland annat:

"Domstolen vill särskilt anmärka att den redan har fastställt att friheten att tillhandahålla tjänster, som är en grundläggande princip i fördraget, endast kan inskränkas genom regler som grundar sig på tvingande skäl av allmänintresse och som gäller för alla fysiska eller juridiska personer som utövar verksamhet i värdmedlemsstaten, i den mån detta intresse inte skyddas genom de regler vilka den som tillhandahåller tjänsten är underkastad i den medlemsstat där denne är etablerad."

Ska man vara förvånad över att EG-domstolen än en gång bekräftat vad man sade redan i Laval-domen den 18 december 2007? Nä, snarare är det väntat. Det visar bara att EU:s utstationeringsdirektiv, lika lite som vår svenska utstationeringslag, håller som skyddsvall mot utländsk lönedumpning.

Åter tar EG-domstolen ställning för kapitalets fria rörlighet på bekostnad av skyddet för löntagarna mot lönedumpning och underbudskonkurrens.

Låglönedumpning
Det kommer man sannolikt att fortsätta att göra tills regelverket ändras och tillräckligt många tunga politiska beslutsfattare sätter ner foten och tydligt markerar att det "sociala Europa" är lika viktigt som marknadskrafternas så kallade fria rörlighet.

Den som inte vill se detta är med förlov sagt naiv eller i praktiken en uttalad anhängare av ett regelverk, som fortsätter att medge låglönedumpning och underbudskonkurrens mellan inhemska och utländska företag inom EU.

Därför brådskar det nu ännu mera med en skärpning av vår inhemska utstationeringslag (rör tillämpningen av EU:s utstationeringsdirektiv) i kombination med en förstärkning av EU:s eget utstationeringsdirektiv, samt att införa ett socialt protokoll knutet till EU-författningen.

Men tills detta har skett kommer EG-domstolen att fortsätta att döma i linje med vad man redan gjorde i december 2007 i Lavalmålet (det lettiska skolbygget i Vaxholm).

Robert Björkenwall;
(robert.bjorken@telia.com); http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home